תקנון

האתר המהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים על-ידי ציבור הגולשים.

בעלת האתר ומפעילתו הינה חברת " אלוריי שיווק בע"מ", מספר חברה 513373209, שמשרדה הרשום הוא ב- ההגנה 13, ראשל"צ  (להלן: "החברה").

חלוקתו של תקנון זה לסעיפים וכן כותרות הסעיפים הינן לשם נוחיות הקריאה וההתמצאות בלבד, והן לא תשמשנה לצרכי פרשנותו של תקנון זה.

מבוא

תקנון זה מהווה חוזה מחייב בין המשתמש, כהגדרתו להלן, ובין החברה, לכל דבר ועניין.

מובהר כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמש לכל האמור בתקנון זה, והתחייבות מצדו של המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון במלואן.

במקרה שהמשתמש אינו מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הוא מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

למשתמש ו/או למי מטעמו לא תהיינה כל טענות ו/או דרישות נגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם גלישתו באתר ושימושו באתר, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה את הוראות תקנון זה.

במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה להוראות כל מסמך או פרסום אחר, תגברנה הוראות תקנון זה, אלא אם נקבע אחרת במפורש.

בתקנון זה יהיו למונחים הבאים, ההגדרות:

"משתמש" –כל אדם, לרבות תאגיד, אשר מבקרים באתר. רשאי לבצע פעולות באתר רק משתמש העומד בכל התנאים המצטברים שלהלן:

הוא בן 18 ומעלה, בעל תעודת זהות ישראלית או תאגיד המאוגד כדין לפי חוקי מדינת ישראל, הרשום כדין בישראל. במידה והמשתמש הינו קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס 

(להלן: "קטין"), עליו לידע את הוריו ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלו (להלן: "ההורים") בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר.

על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטין המעוניין לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילותו כדי שיפעל על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטין באתר מהווה הסכמה של הקטין ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון.

הוא בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף.

הוא בעל תיבת דואר אלקטרוני פעילה ברשת האינטרנט.

הוא קרא את התקנון בעיון ומסכים לכל הוראותיו.

"פעולה" – הינה כל פעולה המתבצעת באתר, לרבות רכישת מוצרים ו/או פריטים ו/או שירותים המוצעים באתר.

"מוצר" – כל פריט ו/או שירות המוצעים למכירה באתר.

בתקנון זה, לשון יחיד משמע גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמע גם לשון נקבה, ולהיפך, לפי המקרה.

תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עדכון בכל עת על-ידי החברה ו/או מי מטעמה על-פי שיקול דעתם הבלעדי. רק ההוראות שיפורסמו בתקנון האתר, בעת ביצוע כל פעולה על-ידי המשתמש, הן שיחולו על אותה פעולה, ויחייבו את המשתמש ואת החברה ו/או מי מטעמה.

מובהר כי החברה רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.

בלא לגרוע מכל האמור בתקנון זה לעיל ולהלן, החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע פעולות באתר ו/או להפסיק באופן מיידי את שימושו של המשתמש באתר, בכל מקרה בו לדעתה של החברה, הפר המשתמש את תנאי תקנון זה ו/או כל דין ו/או אם תחליט החברה כי המשתמש ביצע שימוש בלתי סביר ו/או בלתי ראוי באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בלא שהחברה תהיה אחראית לכל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק שייגרמו למשתמש עקב כך, במישרין ובעקיפין, לרבות עוגמת נפש.

המשתמש מתחייב:

לא להעלות ו/או לשדר ו/או להפיץ כל מידע או חומר הכוללים וירוס ו/או תוכנה העלולה לחבל במערכות המחשב של החברה ו/או העלול לפגוע ו/או להגביל ו/או למנוע את שימושם של המשתמש או כל צד שלישי כלשהו באתר.

לא לעשות כל שימוש מסחרי במידע המצוי באתר ו/או לזייפו ו/או לשנותו ו/או למחוק אותו.

המשתמש מתחייב לא להעלות ו/או לפרסם כל מידע מאיים, פוגע, מעליב, פרטי וגזעני ו/או כל מידע העלול להיות כזה.

המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את החברה בגין כל נזק, ישיר או עקיף ו/או כל הוצאה שייגרמו לחברה בקשר לתביעה ו/או לדרישה הנובעים מאי קיום הוראות סעיפים  שלעיל.

שירותים המוצעים באתר

המוצרים המוצעים למכירה באתר הם מוצרי טיפוח, איפור ואקססורייז של המותג "INGLOT". האתר מציע מגוון תכנים ו/או שירותים ו/או פעולות המשתנים מפעם לפעם לפי החלטת החברה, והיכולים לכלול, בין היתר, את השירותים המופיעים להלן ו/או כל חלק מהם:

גלישה ועיון בתכנים שונים באתר.

רכישת מוצרים.

יצירת רשימת "מועדפים" – רשימת מוצרים שנבחרו על-ידי המשתמש, כאשר יכול ויתאפשר שיתופה של רשימת המועדפים ו/או מוצרים מתוכה באמצעות רשתות חברתיות.

מתן משוב ו/או תגובה למוצרים ו/או תכנים באתר ו/או העלאת תמונה ו/או תוכן לאתר (כל אלו יחד להלן: "התוכן") אשר יפורסמו באתר ו/או בדפי הרשתות החברתיות של רשת INGLOT.

החברה רשאית, אך לא חייבת, לבחור לפסול ו/או שלא להעלות לאתר ו/או לדף הפייסבוק/אינסטגרם של רשת INGLOT כל תוכן שהועלה ע"י משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות בנסיבות בהן לדעתה של החברה התוכן עשוי לפגוע בשמה של רשת INGLOT ו/או ברגשות הציבור ו/או הינו בעל אופי בוטה ו/או פוגעני באופן מיני ו/או אחר ו/או שהוא עשוי לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או שהיא נוגד הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר (להלן: "תוכן פוגעני").

העלה משתמש תוכן פוגעני לאתר ו/או לדף הפייסבוק של רשת INGLOT, יהיה המשתמש האחראי הבלעדי, לשלילת אחריותה של החברה, לכל נזק שעלול להיגרם לחברה ו/או לצד שלישי כלשהו בגין העלאת התוכן הפוגעני כאמור, במישרין ובעקיפין.

הרשמה לדיוור – קבלת מידע תכני, שיווקי ופרסומי באמצעי מדיה שונים לפי בחירת המשתמש מתוך האפשרויות שיוצגו באתר, ככל שיוצגו.

כל משתמש בשירותים המוצעים באתר מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא נותן לחברה את זכות השימוש המלאה והבלעדית בתוכן ומאשר ומתחייב כי החברה תהיה רשאית להשתמש בשמו ו/או בתמונתו במסגרת כל פרסום ו/או הצגת התוכן באתר ו/או בדף הפייסבוק/ אינסטגרםוזאת בלא שהמשתמש יהיה זכאי מהחברה לתשלום כלשהו ו/או לאזכור כלשהו של שמו ו/או פרטיו. זכות זו של החברה תישמר ללא הגבלת זמן. כמו כן, המשתמש מאשר כי הוא מודע לכך כי מרגע פרסום התוכן, יהיה התוכן חשוף לציבור, על כל המשתמע מכך, והמשתמש מאשר כי לקח זאת בחשבון בהחלטתו להשתמש באתר ולפרסם בו תוכן.

על כל משתמש להימנע מכל פעילות באתר אשר עלולה לפגוע בשמה הטוב של רשת INGLOT בעיני הציבור, במישרין ובעקיפין. בהקשר זה, מתחייב המשתמש כי לא יפעל בדרך שיש בה כדי לפגוע במוניטין של החברה, במישרין ובעקיפין.

מידע המופיע באתר

התוכנה העומדת בבסיסו של האתר מוצעת לציבור AS IS. המשתמש מאשר כי ידוע לו שעלולות להיות טעויות באתר. במקרה של ספק כלשהו ביחס למידע שמוצג באתר ו/או במקרה של סתירה בין המידע המוצג באתר לבין עצמו ו/או לבין פרסומים שונים של החברה, באחריות המשתמש ליצור קשר עם שירות הלקוחות של החברה על מנת לאמת את המידע, ובכל מקרה לא יהיה רשאי המשתמש להסתמך על כל מידע סותר כאמור.

למען הסר כל ספק, המידע הכלול באתר אינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת של החברה ו/או של מי מטעמה, וככל שמשתמש בוחר להסתמך על מידע כלשהו המוצג באתר, הוא עושה זאת על אחריותו הבלעדית.

במקרה בו נפלה טעות במחיר מוצר המופיע באתר, והמשתמש רכש את המוצר בהסתמך על הטעות במחיר, טעות זו לא תחייב את החברה ובלבד שהחברה הודיע למשתמש על הטעות תוך זמן סביר, ותאפשר לו לבטל את רכישתו תוך זמן סביר לאחר קבלת הודעתה כאמור.

סוג המוצרים וכמויות המוצרים שיוצעו למכירה באתר, יקבעו לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה והיא תהא רשאית, בכל עת, להוסיף ו/או לגרוע מוצרים , וכן לקבוע ולשנות בכל עת את מחירם של מוצרים באתר, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, וללא צורך במתן הודעה מראש.

החברה ו/או מי מטעמה אינם מתחייבים להחזיק מלאי של כל המוצרים שתמונותיהם ו/או פרטיהם מופיעים באתר, אינם מתחייבים להציע למכירה באתר את כל הדגמים הנמכרים על-ידי החברה בחנויותיה ואינם מתחייבים כי המוצרים המוצגים באתר יימצאו בכל אחת מחנויות הרשת. המוצרים המוצגים באתר יופצו לחנויות החברה במועדים שייקבעו על ידה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

המוצרים המוצגים באתר עומדים למכירה עד גמר המלאי או כל מועד אחר שיקבע על ידי החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

התמונות ו/או העיצובים של המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד והמשתמש יהיה מנוע לטעון כלפי החברה נגד קבלת מוצר אשר אינו תואם את תמונת המוצר כאמור.

לחברה אין כל אחריות בגין מידע אשר מקורו בצדדים שלישיים ואין היא ערבה למידת הדיוק של מידע זה. האחריות הבלעדית במקרה כזה תחול על הצדדים השלישיים או על המשתמש עצמו.

הרכישה באתר

האתר מאפשר רכישה של מוצרים, מבין אלה המופיעים בו.

כדי לבצע הזמנה של מוצר כלשהו, יש תחילה לבחור את המוצר, ולאחר מכן לבחור פרטים נוספים בקשר עם המוצר הנ"ל, כגון צבע ומידה, הכל לפי האפשרויות אשר יופיעו באתר.

המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש.

על מנת לבצע רכישה באתר, יתבקש המשתמש להזין לאתר את כתובת הדואר האלקטרוני שלו, ולבחור סיסמא וכן להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים, אחרת החברה לא תוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה (להלן: "ביצוע ההזמנה"). החברה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט כל פעולה משפטית נגד משתמשים אשר מסרו לה פרטים שגויים – בכוונה ו/או בשוגג, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה עקב שיבוש הפעלת האתר.

המידע שיימסר על ידי המשתמש באתר ישמש, בין השאר, לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר, אולם זאת אך ורק לאחר קבלת אישור המשתמש לכך. במקרה שמשתמש קיבל דואר אלקטרוני כאמור אף שאינו חפץ בכך, מתחייב המשתמש לשלוח על כך מיד הודעה לחברה, ולתת לחברה זמן סביר להסיר את כתובת הדואר האלקטרוני שלו מרשימות התפוצה של החברה.

במעמד ביצוע ההזמנה תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת אישור ההזמנה על-ידי חברות כרטיסי האשראי, תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה. מובהר כי חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי מיד עם סיום ביצוע ההזמנה.

ביצוע ההזמנה יושלם רק לאחר מסירת כל הפרטים המבוקשים באתר וקבלת אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב כאמור. במקרה בו לא אושרה העסקה על-ידי חברת האשראי – יקבל המשתמש הודעה מתאימה.

בנוסף להשלמת ביצוע ההזמנה כאמור, תהיה השלמת הרכישה מותנית בכך שהמוצרים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת ביצוע ההזמנה. במקרה של מוצר אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה כלשהי באספקתו, תהיה החברה רשאית להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת החברה. במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד החברה ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור, למעט טענה בקשר עם החזר הכספים ששולמו על ידו בגין המוצר שרכישתו בוטלה. החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות המוצרים לרכישה בכל הזמנה.

כל הזמנה תירשם במחשבי החברה, ובכפוף למגבלות האתר, ניתן יהיה לראותה ולעקוב אחר הטיפול בה בקישור "החשבון שלי" שבאתר. כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע ההזמנה בתוך 48 שעות מסיום ביצוע הרכישה כאמור בסעיפים 4.7 ו-4.8 לעיל. יובהר ויודגש, משלוח הודעת דואר אלקטרוני בדבר רישום ההזמנה במערכת הממוחשבת של החברה אינה מהווה ראיה בדבר השלמת הרכישה ואין במשלוח הודעת הדוא"ל כדי לחייב את החברה. מובהר כי רישומי מערכת המחשב של החברה, הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר, מהווים ראיה לכאורה לאמור בהם.

אספקת המוצרים

החברה תספק את המוצר הנרכש באתר לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההזמנה, תוך המועד הנקוב בדף ההזמנה של המוצר, ובהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף ההזמנה, אלא אם צוין מפורשות אחרת – וזאת בכפוף לתשלום מלא בגין המוצר באמצעות כרטיס אשראי בלבד.

המשתמש רשאי לבחור באספקת המוצרים המוזמנים ישירות לביתו או ליעד אחר בהתאם לבחירה המופיעה באתר – הכל על-פי בחירתו, ועל אחריותו הבלעדית.

אספקה לבית המשתמש או ליעד אחר– החברה תספק למשתמש את המוצרים באמצעות חברת שילוח עצמאית (להלן: "חברת השילוח"). אספקת המוצרים על ידי חברת השילוח תיעשה בטווח של עד 3 ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה ע"י חברת כרטיסי האשראי, אך לא תתאפשר אספקת מוצרים מחוץ לשטחי ישראל. זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף ההזמנה כוללים רק ימי עסקים; כלומר, ימים א'-ה', לא כולל ו'-ש', ערבי חג וחג, ימי זיכרון וערבי ימי זיכרון. החברה איננה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה, וכן איננה מחויבת לספק את המוצרים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. אספקת מוצרים כאמור בסעיף זה כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר (להלן: "דמי משלוח"). דמי המשלוח יגבו בגין אספקה ליעד אחד, בין אם הוזמן מוצר אחד או יותר, אך במקרה של הזמנת מספר רב של מוצרים ייתכן וייגבו דמי משלוח מוגדלים, הכל לפי שיקול דעתה של החברה.

מובהר כי זמני האספקה המפורטים לעיל הינם זמנים משוערים. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בגין כל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקת מוצר שנגרמו כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם, לרבות: מלחמה, פעולות איבה, מצב חירום, נזקי טבע, שביתה אצל ספקים של סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים ו/או כוח עליון.

כמו כן, לא יהיו החברה ו/או מי מטעמה אחראים בגין איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקתו של מוצר שנגרמו כתוצאה ממסירת פרטים שגויים על-ידי המשתמש באתר.

במקרה של עיכוב באספקה ו/או אי-אספקתו של מוצר בשל כל סיבה שאיננה בשליטת החברה וזאת מחמת שלשיקול דעת החברה או חברת השילוח, היעד למשלוח המוצרים נמצא באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, תהא החברה רשאית לספק את המוצרים למשתמש במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם המשתמש. לא הגיעו החברה והמשתמש להסכמה בדבר מקום האספקה החלופי, תהיה החברה רשאית לבטל את ההזמנה.

אספקת המוצרים (בבית המשתמש או ביעד אחר, כפי שהתבקש בעת ביצוע ההזמנה) תותנה בהצגת תעודת הזהות של המשתמש וכן בהצגת מספר "אישור הזמנה" כפי שיתקבל ממערכת ההזמנות בעת ביצוע העסקה. מוסכם כי החברה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לדרוש כל אמצעי זיהוי נוסף, על-פי שיקול דעתם הבלעדי, כתנאי למסירת המוצרים לידי המשתמש.

אבטחה ופרטיות

החברה ו/או מי מטעמה נוקטים בכל האמצעים המקובלים והסבירים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. פרטיו האישים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגר המידע של החברה (מאגר מידע מספר __________ הרשום על שם חברת INGLOT בע"מ).

אתר החברה הינו אתר מאובטח, הנתונים אשר יוזנו למערכת על ידי לקוחות בעת ההרשמה ו/או הגלישה ו/או הרכישה, יישארו חסויים ומאובטחים. על מנת להגן על סודיות המידע, פועלת החברה באמצעות פרוטוקול לסחר אלקטרוני (SSL- Secure Socket Layer) המשמש להצפנת נתונים מרגע קבלתם במערכת ועד להעברתם למערכת אתר החברה.

יודגש, כי פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים כלל במערכות החברה, שכן החברה נעזרת בחברות חיצוניות [LeumiCard, IsraCard] לצורך סליקת כרטיסי האשראי.

יובהר כי למרות מאמצי החברה לאבטח את הנתונים המצויים באתר, ייתכנו עדיין מקרים של פריצה למערכות המידע של האתר, וחשיפת הנתונים שבהן לגורמים שלישיים כלשהם, והחברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי בגין כל נזק, עקיף או ישיר, אשר ייגרם למשתמש כלשהו, ו/או מי מטעמו, עקב כך.

בלא לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי החברה ו/או מי מטעמה לא ישאו בכל אחריות לכל נזק שייגרם למשתמשים עקב חשיפת פרטי האשראי שהוקלדו על ידם לאתר ו/או שנמסרו על ידם למוקד שירות הלקוחות של החברה (במקרים החריגים בהם לא ניתן יהיה להקליד נתונים אלה לאתר) – בין כאלה אשר שימשו בפועל לצורך רכישת מוצרים ובין כאלה שלא.

החברה מתחייבת כי לא תעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש ולשליחת דיוור. למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם ו/או במקרה בו המשתמש עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי או דרישה מגוף מוסמך המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי ו/או בכל מחלוקת או הליך משפטי. כמו כן, החברה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

הגבלת אחריות ושיפוי

החברה אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" ו/או תקלות ו/או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה או שימוש באתר, ובכלל זאת בשל הורדת מידע מהאתר.

החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם למוצרים עקב שימוש שייעשה על-ידי המשתמש שלא בהתאם להוראות היצרן.

יובהר, כי בכל מקרה לא תישא החברה ו/או מי מטעמה באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש. כמו כן, לא תישא החברה ו/או מי מטעמה בכל נזק עקיף שייגרם למשתמש, כתוצאה מהשימוש באתר ו/או רכישת המוצרים באתר, וזאת מכל סיבה שהיא.

כל משתמש שייעשה שימוש בלתי הולם באתר ו/או יפר איזה מהוראות תקנון זה ו/או יפר איזו מהוראות הדין, מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזק מכל מין וסוג כלשהו, אשר ייגרמו לחברה ו/או מי מטעמה, כתוצאה מכך, וזאת מיד עם קבלת דרישה בכתב מהחברה, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד לו זכאיות החברה ו/או מי מטעמה על פי דין.

ביטול עסקה על-ידי המשתמש

המשתמש יהא רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") ובהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 (להלן: "תקנות הגנת הצרכן") ככל שהן חלות ו/או יחולו על עסקת מכר מרחוק או לחילופין, להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי, הכל כמפורט להלן:

ביטול העסקה שלא עקב פגם במוצר ו/או אי התאמה 

  1. ביטול עסקת הרכישה בתוך שעה מרגע השלמת הזמנת הפריטים באתר ולפני משלוח הפריט – יעשה באמצעות הודעת ביטול טלפונית לשירות הלקוחות בטלפון:053-4877851  ו/או באמצעות משלוח הודעת ביטול לכתוב sales@inglot-israel.co.il בנסיבות כאמור המשתמש יזוכה בסכום הרכישה כולל דמי המשלוח. וזאת בהתאם לחוק הגנת הצרכן , התשמ"א – 1981 ( להלן חוק הגנת הצרכן).
  2. במקרה של ביטול עסקת הרכישה מכל סיבה שהיא לאחר שנשלח המוצר אל המשתמש, בתנאי שאריזתו לא נפתחה, הוא יהא רשאי לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט לידיו באמצעות השבת המוצר לכתובת המשרדים ברחוב ההגנה 13 ראשון לציון. 
  3. במידה והלקוח יהיה מעוניין לשלוח את המוצר באמצעות חברת המשלוחים שאנו עובדים איתה, הביטול יהיה כרוך בתשלום דמי משלוח של החבילה על חשבון הלקוח בעלות של 25₪. יש לתאם את האיסוף מול מחלקת שירות הלקוחות.
  4. זיכוי כספי יינתן עפ״י האמור בחוק – לכרטיס האשראי/ חשבון PAYPAL, בו בוצעה ההזמנה בלבד ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.
  5. כאמור הזיכוי או קרדיט לשימוש (לפי העניין) יינתן בתנאי שהמוצר שסופק יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק – ועם התוויות עליו כפי שהתקבל. במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, המשתמש לא יהא זכאי לזיכוי כלשהו (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי- קרדיט).
  6. ניתן להחזיר את המוצר הניתן להחזרה בהתאם לתקנון זה ועל פי הדין – כל עוד לא נעשה בו שימוש כזה או אחר, באריזתו המקורית – תוך 14 ימים מקבלתו. מפעילת האתר תהא בעלת שיקול הדעת הבלעדי והמוחלט בנוגע למצב הסחורה המוחזרת. פריטים ומוצרים אשר יגיעו לאחר שימוש כלשהו ו/או סממנים לשימוש לא ניתן יהיה להחזירם ולא יזכו את המשתמש בסכום הרכישה- הכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של מפעילת האתר.
  7. יצוין ויודגש : כל החזר/זיכוי מצריך ומחייב הצגת חשבונית הרכישה.
  8. בכל שאלה הקשורה לבירורים, החלפות, החזרות וכד' יש לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של אינגלוט במפורט להלן.

ביטול העסקה כתוצאה מפגם ו/או אי התאמה בין המוצר ובין פרטיו כפי שמופיעים באתר– על המשתמש לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו. במידה והמוצר התקבל בידי המשתמש כשהוא פגום, או כאשר המוצר בפועל שונה מן התיאור המילולי של המוצר שהוצג באתר, כי אז רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר לידיו.

בכל שאלה הקשורה לבירורים, החלפות, החזרות וכדומה יש לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של החברה לפי פרטי הקשר המפורטים בתקנון זה להלן.

החזרת המוצר, החלפתו במוצר אחר או קבלת זיכוי כספי תעשה, בכל מקרה, בכפוף לתנאים הבאים:

החלפה והחזרה תעשה רק אם המוצר יוחזר במצבו המקורי. תקין, ללא שימוש לרבות עטיפת צלופן/ניילון ושמצבו מאפשר רכישה מחודשת.

ביטול עסקה יתאפשר בהחזרת מוצר שערכו יותר מ-50 ₪ ובהצגת חשבונית.

החזר כספי במקרה של ביטול עסקה יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה בתוך 14 יום מקבלת הבקשה לביטול העסקה והחזרת המוצר. החלפת המוצר במוצר אחר או החזרתו כנגד קבלת זיכוי כספי תיעשה ע"י איסוף מבית הלקוח.

ביטול עסקה על-ידי החברה

החברה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לבטל כל עסקה ו/או להפסיק את פעילות האתר, באופן זמני, או לצמיתות, לפני אספקת המוצר לבית המשתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

לאחר סיום עסקת הרכישה, ולאחר שנשלחה למשתמש הודעה על השלמת העסקה, התגלה כי המוצר שהוזמן אזל מהמלאי. מובהר, כי אם יתברר שהמוצר אזל מן המלאי, לפני מתן אישור לעסקה וחיוב כרטיס האשראי של המשתמש, לא תיחשב העסקה כעסקה שהושלמה ולכן לא יהיה במתן הודעה על כך משום ביטול עסקה כאמור בסעיף זה.

לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש.

בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה; המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות התקנון ו/או הדין – ניסה לבצע ו/או ביצע פעולה שלא כדין באתר, לרבות פריצה למאגר הנתונים באתר, שימוש בפרטי אשראי שלא כדין וכיוצ"ב.

המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים; המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' אחר כלשהו;

אם לפי דעת החברה, בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את המוצרים שנרכשו על ידו באמצעות האתר לצד שלישי כלשהו. המשתמש מתחייב כי לא ימכור מוצרים שרכש באתר לצד שלישי כלשהו.

המשתמש לא הגיע לחנות לאסוף את המוצרים שהוזמנו על ידו בתוך 10 ימים.

חלה טעות באחד מפרטי המוצר המפורסמים באתר – בין אם טעות במחיר המוצר ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או כל טעות אחרת.

בכל מקרה אשר בו, מחמת נסיבות שאינן בשליטת החברה, אין באפשרות החברה לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמש את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה. בסעיף זה "נסיבות שאינן בשליטת החברה", לרבות: תקלות מחשב ו/או תקלות במערכת טלפונים ו/או תקלות במערכות תקשורת אחרות ו/או חבלה כלשהי ו/או אירוע בטחוני ו/או כל גורם של כוח עליון אשר ישבש את ניהול האתר באופן כלשהו ו/או ימנע את אספקת המוצרים במועד ו/או יפגע ביכולת הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מפעילת האתר ו/או מי מטעמם למלא אחר איזו מהתחייבויותיהם במועד. בנסיבות כאמור רשאית החברה לבטל את העסקה ו/או להציע למשתמש מוצר חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול.

בוטלה מכירה כאמור, החברה לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר או עקיף, שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

שירות לקוחות

מענה לשאלות המשתמשים, פרטים ובירורים באשר למוצרים ו/או לאספקתם ניתן לקבל במחלקת שירות הלקוחות של החברה במייל: sales@inglot-israel.com ובטלפון: 03-6098889
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-16:00.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר, מכל מין וסוג שהוא (בין זכויות רשומות ובין זכויות שאינן רשומות) ובכלל זאת שם המתחם ("Domain), סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה הבלעדי של החברה . לאף אדם לא תהא כל זכות, לרבות זכות שימוש, דרישה או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בנוגע לזכויות אלה. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכיוצ"ב), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

השם INGLOT, שם המותג (INGLOT), סימני המסחר של INGLOT (בין אם נרשמו ובין אם לאו), וכיוצ"ב – הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק לתרגם ו/או לעשות כל שימוש מסחרי ו/או אחר במידע כלשהו מן האתר בין אם הועלה לאתר על ידי החברה ו/או מי מטעמה, ובין אם על-ידי משתמשים ו/או צדדים שלישיים כלשהם (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב. אין להציג את האתר בתוך מסגרת(Frame) גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב. בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.

דין ושיפוט

הדין החל על תקנון זה ו/או פרשנותו ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד, לשלילת כל דין אחר.

הסמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת ו/או סוגיה ו/או סכסוך משפטי הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהגלישה ו/או מהשימוש באתר – תהיה לערכאה השיפוטית המוסמכת בעיר תל אביב-יפו בלבד, ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.